Den 7. marts 2022

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin

DSMM afholder generalforsamling den 2/4 2022 kl. 13.00

Munkebjerg hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle


Alle medlemmer er velkomne

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Morten Rossen
 4. Beretning fra udvalg
 5. Beretninger fra repræsentanter ved FIMM, ESSOMM, IAMMM og LVS
 6. Forslag fra bestyrelsen: ændring af vedtægter, se vedhæftede. Ændringsforslag er fremhævet med gult.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  -       Formanden, 3 medlemmer samt revisoren er på valg

  -       Helle Borgstrøm afslutter sin valgperiode i henhold til vedtægterne og genopstiller derfor ikke. Bestyrelsen foreslår Karen Goss som ny formand

  -       Charlotte Vogelhofer og Frederikke Uldall Urne genopstiller som medlemmer. Berit Schiøttz-Christensen genopstiller ikke. Maja Stegeager Kaltoft og Morten Vaagholt opstiller som bestyrelsesmedlemmer

  -       Annette genopstiller ikke som revisor. Bestyrelsen foreslår Niels Bro Madsen som revisorBudget

 8. Budget 2022 og fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Forslag til ændringer i vedtægterne kan ses her.