Ved DSMM’s generalforsamling d. 3/4 2017

Bestyrelsen for DSMM bestod i 2016 af:

Helle Borgstrøm (formand)
Karen Goss (næstformand)
Peter Silbye (formand for uddannelsesudvalget)
Annette Mielby (kasserer)
Peter Stæhr (sekretær, web-master)
Charlotte Voglhofer
Tore Karsø

Yngre læger har været repræsenteret ved:
Karolina Lewandowska (ikke stemmeberettiget)

DSMM har på nuværende tidspunkt 496 medlemmer. Der var 518 medlemmer på samme tid sidste år. Vi har således mistet 22 medlemmer. Forrige år havde vi mistet 36 medlemmer. Det er primært ældre medlemmer der melder sig ud, samtidig med at de bliver pensionerede. Enkelte af de udmeldte er også diplomlæger.

Bestyrelsesarbejdet:

Bestyrelsen har i det forløbne år haft 4 bestyrelsesmøder.
Vi har primært beskæftige os med kursusaktiviteten, hjemmesiden og det internationale samarbejde. Herudover har der været forskellige aktiviteter til fremme for vores PR.

PR-aktiviteter:

 • Peter Silbye fik en artikel i maj 16 nummeret af Månedsskrift for praktisk

  Lægegerning omhandlende nakke, skulder og armsmerter.

 • På WONCA konferencen 2016 i København havde Peter Silbye og Charlotte

  Voglhofer en workshop over samme emne. Det blev så populært, at de måtte gentage det i et større lokale. Efterfølgende er der bragt et indlæg i fimmcommunity.com som omtaler deres præsentation med billede og henviser til Peters artikel i engelsk oversættelse.

 • Peter og Charlotte gentager seancen på Nordisk kongres til sommer, og vi har foreslået en udvidet udgave af workshoppen til FIMMs instructor course til efteråret.

 • DSMM er har været godt repræsenteret i arbejdet med NKR inden for bevægeapparatet. Links til retningslinierne kan ses på hjemmesiden.

 • Peter Silbye og Charlotte Voglhofer har deltaget i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. forløbsplan for mennesker med kroniske lænderygsmerter.

 • ”Manipulations sagen”:
  Landspolitisk har der været en stor diskussion om hvilke faggrupper der må foretage High Velocity manipulation. Desværre, set med vore øjne, gav den endelige lovændring tilladelse til at alle må foretage HV manipulation, herunder RAB-certificerede alternative behandlere efter 250 timers kursus uden yderligere forudsætninger.
  DSMM har i løbet af sagen afgivet 2 høringssvar, hvor vi støttede fysioterapeuternes ret. Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed anbefalede, at det kun skulle være kiropraktorer og læger, som måtte foretage HV manipulation.

Hjemmesiden:
Efterhånden er al bestyrelsesmateriale lagt på hjemmesiden og kursusmateriale bliver ligeledes lagt op efter endt kursus. Det har været et tungt samarbejde med vore IT administrator. Det er på tide at vi ser os om efter en ny.
Vi mangler fortsat at kunne registrere de enkelte medlemmers kursusaktivitet elektronisk, og håber at Lægeforeningens nye system kan bruges til det.

Nyanskaffelser: Vi har indkøbt reflekshamre, elastikker, et stående skelet og 20 nye lejer. Vi har fået nye lærerbøger i CST, vil blive udleveret på kurset i MFR og CST og indgår i kursusprisen.

YL-gratister:
Ordningen med at 2 YL læger pr. år kan deltage gratis på basiskurset fungerer uændret. I marts 17 nummeret af Practicus, er der en flot artikel om Basiskurset, skrevet af efterårets YL kursister.

SEB’s uddannelsespris 2018: Torben Halberg er indstillet

Samarbejde med fysioterapeuterne:
Formanden, Peter Silbye, Peter Stæhr og Karolina Levandowska deltog i Spine Congress afholdt af fysioterapeuternes muskuloskeletale forening (tidl. MT gruppen) I forbindelse med deres 50 års jubilæum. Det var et meget flot og professionelt arrangement.
www.spinecongress.dk
Fysioterapeuterne efterspørger øget samarbejde med os, f.eks. et fælles lærermøde med faglig sparring.

Internationale undervisere:
Det lykkedes at få lavet en aftale med Michaela Harbring, østrisk manuelmediciner og sekretær for ESSOMM. Hun underviser i capsulær mobilisation af ekstremiteter, 1. – 3. december 2017. Undervisningen bliver for lærere og andre som er kvalificerede til masterundervisning.

Årsmøde 2017: Er udsat til 1. og 2. september Internationalt:

FIMM, den internationale MM sammenslutning:
Karen Goss, Formanden samt Peter Stæhr (på egen regning) deltog i efterårets generalforsamling. Det store emne var ændring af FIMMs love. Der er nu mulighed for at flere MM-organisationer fra samme land kan være medlem af FIMM. Fra 2023 regnes de enkelte landes stemmeberettigelse (med 1, 2 eller 3 stemmer/ organisation) ud fra antallet af medlemmer med en kvalificeret uddannelse efter FIMM ́s Guidelines on basic training and safety. Vores nuværende 78 diplomlæger opfylder ikke disse krav, idet vi mangler eksamen og bed-site undervisning.
DSMM har en kommende udfordring i at arbejde hen imod dette.

ESSOMM, den europæiske MM forening:
Karen Goss, Niels Jensen og Formanden har over de seneste år deltaget i udarbejdelsen af et Consensus Curriculum vedr. minimumkrav til de første 100 timers undervisning på basisniveau. Der ligger et stort kompromiarbejde bag. Der er fortsat mulighed for at komme med kommentarer mhp væsentlige ændringsforslag.

IAMMM, international forsknings sammenslutning inden for MM:
Formanden, som nu er medlem af IAMMM, deltog i deres konference nov. 2016. Hovedemnet var fascier. Berit Schiøttz-Christensen fra Syddansk Universitet deltog også. Det gav mulighed for gode faglige diskussioner. Berit blev valgt ind i Scientific Board. Helles referat fra mødet blev efterfølgende bragt i IAMMMs news: Den danske udgave kan ses på hjemmesiden.

WCLBP, World Congress in low back pain:
WCLBP bliver afholdt hvert 3. år. I 2019 bliver det i København.
DSMM er startet et samarbejde med fysioterapeuterne omkring dette arrangement.


Helle Borgstrøm